học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Một số lời dạy của Bác Hồ về đạo đức lối sống

Ngày đăng 30/09/2021 | 03:51  | Lượt xem: 1258
Một số lời dạy của Bác Hồ về đạo đức lối sống

Phân biệt giữa giám sát chuyên đề với kiểm tra chấp hành của chi ủy

Ngày đăng 30/09/2021 | 03:50  | Lượt xem: 909
Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng là điều chỉnh, định hướng toàn bộ các hoạt động của đời sống xã hội. Do đó để bảo đảm định hướng, điều chỉnh có phù hợp với thực tiễn hay không cần phải kiểm tra,...

Rèn luyện đạo đức cách mạng theo quan điểm của Hồ Chí Minh

Ngày đăng 30/09/2021 | 03:48  | Lượt xem: 242
Bàn về cái gốc để phát triển, hay triết lý phát triển trong hành động của Hồ Chí Minh, có ba vấn đề đáng chú ý nhất trong việc rèn luyện đạo đức.

Nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 30/09/2021 | 03:46  | Lượt xem: 448
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta là Đảng của đạo đức, văn minh”. Bác Hồ viết: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ”

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

Ngày đăng 30/09/2021 | 03:44  | Lượt xem: 1362
Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

Về lợi ích dân tộc và phương thức thực hiện theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 30/09/2021 | 03:36  | Lượt xem: 215
Tư tưởng Hồ Chí Minh về lợi ích dân tộc là một bộ phận hữu cơ trong toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người về cách mạng Việt Nam.

Từ sự nghiệp Huỳnh Thúc Kháng, suy ngẫm về bài học trọng dụng nhân tài của Hồ Chí Minh

Ngày đăng 30/09/2021 | 01:41  | Lượt xem: 127
Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn đau đáu tìm kiếm người tài đức, thành tâm trân trọng và sử dụng họ phục vụ cho nhân dân, cho đất nước. Với trường hợp Huỳnh Thúc Kháng,...

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ

Ngày đăng 30/09/2021 | 01:38  | Lượt xem: 130
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân cần thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ...

Muốn thành người cách mạng, thành người cộng sản chân chính thì phải chống chủ nghĩa cá nhân

Ngày đăng 30/09/2021 | 01:37  | Lượt xem: 86
Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta không chỉ những thành quả vĩ đại về một đất nước hòa bình, độc lập tự do, sạch bóng ngoại xâm; một quốc gia biểu...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một đột phá lý luận rất cơ bản

Ngày đăng 23/09/2021 | 10:12  | Lượt xem: 172
Cống hiến lớn nhất của Hồ Chí Minh là vạch ra đường lối độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Điều đó đã được thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản...

Đẩy mạnh thực hiện tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 23/09/2021 | 10:08  | Lượt xem: 201
Vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên luôn được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm; là một trong những biện pháp quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết Đại hội...

Người cách mạng mẫu mực theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 16/09/2021 | 03:38  | Lượt xem: 343
“Người cách mạng mẫu mực phải khiêm tốn, khoan hòa, lượng thứ, can đảm khi sa cơ, bình tĩnh khi thắng thế, không bao giờ được quên rằng cuộc đời mình và sự nghiệp của mình thuộc về toàn nhân loại...

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Ngày đăng 04/09/2021 | 04:16  | Lượt xem: 818
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số...

Về học và làm theo Bác

Ngày đăng 26/08/2021 | 07:57  | Lượt xem: 377
Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dễ hay khó, như thế nào cho hiệu quả? Trả lời được câu hỏi này, mới có thể nhận thức đúng và có hành động đúng, không rơi vào sự giáo...

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác

Ngày đăng 09/08/2021 | 07:12  | Lượt xem: 332
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải nêu cao ý thức, trách nhiệm tự giác trên cả ba nội dung: học Bác, làm theo Bác và...

Học và làm theo tư tưởng, phong cách “nêu gương” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 14/07/2021 | 05:30  | Lượt xem: 188
Đảng ta nhấn mạnh, để việc thực hiện Chỉ thị số 05 thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng...

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05: Học tập, làm theo Bác và nêu gương

Ngày đăng 06/07/2021 | 11:07  | Lượt xem: 259
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khóa XIII...

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Ngày đăng 18/06/2021 | 06:56  | Lượt xem: 300
Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người “là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng...

“Nhặt được của rơi, trả người đánh mất - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”

Ngày đăng 24/03/2021 | 04:29  | Lượt xem: 244
Nhặt được của rơi đem trả lại cho người đánh mất là một nét đẹp văn hóa của cuộc sống. Trong những năm qua, Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại phường Thạch Bàn đã có nhiều tấm gương sáng...

Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước

Ngày đăng 04/03/2021 | 02:17  | Lượt xem: 240
Điều còn lại mãi, tức là điều trường tồn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam khi lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, là ở vấn đề phương pháp luận.