học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

“Nhặt được của rơi, trả người đánh mất - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”

Ngày đăng 24/03/2021 | 04:29  | Lượt xem: 48
Nhặt được của rơi đem trả lại cho người đánh mất là một nét đẹp văn hóa của cuộc sống. Trong những năm qua, Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại phường Thạch Bàn đã có nhiều tấm gương sáng...

Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước

Ngày đăng 04/03/2021 | 02:17  | Lượt xem: 67
Điều còn lại mãi, tức là điều trường tồn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam khi lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, là ở vấn đề phương pháp luận.

Trọng dụng cán bộ trẻ - chủ trương xuyên suốt của Đảng

Ngày đăng 19/01/2021 | 11:05  | Lượt xem: 78
Trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử. Đặc biệt, Đảng luôn đề cao vai trò của...

Tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày đăng 06/01/2021 | 11:18  | Lượt xem: 96
Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, là vấn đề mang tính quy luật, là nhu cầu tồn tại và phát triển của Đảng. Xây dựng...

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020)

Ngày đăng 28/04/2020 | 02:30  | Lượt xem: 293
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trang Thông tin điện tử kiêm Đài truyền thanh phường Thạch Bàn trân trọng giới thiệu toàn...

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận!

Ngày đăng 11/04/2020 | 03:44  | Lượt xem: 327
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí...

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày đăng 13/08/2019 | 08:39  | Lượt xem: 270
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên được công bố trong Lễ tang của Người tháng 9/1969, gồm 4 trang in khổ 14,5 cm x 22 cm. Bản Di chúc thiêng liêng của Người là ngọn đuốc soi đường, chỉ...

Nguyễn Ái Quốc và Luận cương của Lênin là nhịp cầu đưa Việt Nam theo dòng thời đại

Ngày đăng 05/08/2019 | 08:44  | Lượt xem: 183
Cách đây 99 năm, Nguyễn Ái Quốc tiếp cận và phát hiện chân lý thời đại trong bản Luận cương của Lênin. Đó là dấu mốc vàng mở ra tiền đồ mới cho dân tộc Việt Nam. Đã có nhiều công trình nghiên cứu...

Một tấm gương tiêu biểu trong công tác hòa giải ở cơ sở

Ngày đăng 04/11/2018 | 07:14  | Lượt xem: 1325
Là người sinh ra và lớn lên trên quê hương Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, ông Khúc Văn Thoi sinh năm 1943 từng là “Bộ đội Cụ Hồ”, rồi chuyển ngành làm việc tại Công ty rau hoa quả Hà Nội. Sau khi...

Xây dựng và rèn luyện phong cách người cán bộ lãnh đạo theo lời Bác dặn

Ngày đăng 21/08/2018 | 09:23  | Lượt xem: 231
Nhân cách của cán bộ lãnh đạo là tổng hòa các yếu tố về phẩm chất và năng lực, nhất là yêu cầu về đạo đức. Việc xây dựng và rèn luyện nhân cách cán bộ lãnh đạo là một nhiệm vụ thường xuyên, cần...

Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Phường Thạch Bàn năm 2018

Ngày đăng 30/01/2018 | 05:10  | Lượt xem: 1257
Học tập và làm theo Bác về“ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Người đảng viên gương mẫu

Ngày đăng 30/01/2018 | 05:07  | Lượt xem: 369
Thực hiện “ Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh” đối với cán bộ đảng viên là trách nhiệm và tự hào bởi Người chính là một tấm gương sáng ngời về tư tưởng,đạo đức, phong cách cho mỗi cán bộ,...

Người Tổ trưởng dân phố tận tụy với nhân dân

Ngày đăng 15/11/2017 | 11:54  | Lượt xem: 368
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, ở phường Thạch Bàn đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu...

Người Bí thư chi bộ luôn trách nhiệm với công việc của dân

Ngày đăng 15/11/2017 | 11:48  | Lượt xem: 276
Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, ở phường Thạch Bàn đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu...

Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017

Ngày đăng 12/08/2017 | 02:19  | Lượt xem: 3178
Chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

Hướng dẫn số 04-HD/ĐU ngày 13/2/2017

Ngày đăng 12/08/2017 | 02:11  | Lượt xem: 243
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số...

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh" Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2017

Ngày đăng 20/03/2017 | 11:30  | Lượt xem: 621
Kế hoạch số 83-KH/ĐU, ngày 27/02/2017 của Đảng ủy phường Thạch Bàn

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

Ngày đăng 10/02/2017 | 10:59  | Lượt xem: 2228
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";

Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 24/05/2016 | 03:07  | Lượt xem: 501
Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy phường Thạch Bàn xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị số...

Thạch Bàn “ Làm theo” Bác trong thực hiện công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 14/05/2016 | 01:56  | Lượt xem: 1347
Đến với Thạch Bàn hôm nay có lẽ nhiều người sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát triển đô hóa nhanh và hiện đại của mảnh đất vốn thuần nông; Hơn mười năm chuyển đổi cơ cấu hành chính từ xã sang...