văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
54/KH-UBND Thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp phường Thạch Bàn nhiệm kỳ 2021 - 2026 18/03/2021
13/KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực HĐND phường 30/10/2020
01/NQ-UBND Thông qua chủ trương thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn phường Thạch Bàn 14/09/2020
05/NQ-UBND Thông qua chủ trương đầu tư cải tạo trụ sở làm việc của UBND phường Thạch Bàn 14/09/2020
09/KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 của Thường trực HĐND phường 27/07/2020
04/NQ-HĐND Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách phường năm 2020 02/07/2020
02/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2020 30/06/2020
07/KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020 của TTHĐND phường 27/05/2020
02/KH-HĐND Thưc hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2020 của TTHĐND phường 22/01/2020
17KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2020 của Thường trực HĐND phường 27/12/2019
16/KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của TTHĐND phường tháng 12/2019 27/11/2019
14/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019 của Thường trực HĐND phường 26/10/2019
09/KH-HĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực HĐND phường 30/05/2019
02/2018/NQ-HĐND Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội an ninh quốc phòng năm 2019 11/01/2019
18/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2018 của Thường trực HĐND phường 29/11/2018
15/KH-HĐND Công tác trọng tâm của Hội đồng nhân dân phường tháng 10/2018 24/09/2018
13/KH-HĐND Công tác trọng tâm của HĐND phường tháng 9/2018 20/08/2018
12/KH-TTHĐND Công tác trọng tâm của HĐND phường tháng 8/2018 26/07/2018
01/2018/NNQ-HĐND Về thực hiện nhiệm vu phát triển kinh tế xã hội ANQP 6 tháng cuối năm 2018 12/07/2018
09/KH-TTHĐND Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của HĐND phường tháng 6/2018 28/05/2018

hội đồng nhân dân