Lịch công tác tuần

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
12/LT-UBND Lịch tuần 12/2021 của TTĐU-TT HĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 22/05/2189
20/LT-UBND Lịch tuần 20/2021 của Thường trực Đảng ủy - TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bán 17/05/2021
19/LT-UBND Lịch tuần 19/ của TTHĐND và UBND phường 10/05/2021
18/LT-UBND Lịch tuần 18/2021 của TTĐU -TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bán 04/05/2021
17/LT-UBND Lịch tuần 26/2021 của Thường trực Đảng ủy -TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 26/04/2021
16/LT-UBND Lịch tuần 16/2021 của TTĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 17/04/2021
15/LT-UBND Lịch tuần 15/2021 của TTĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 12/04/2021
13/LT-UBND Lịch tuấn 13/2021 của TTĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ vầ các đoàn thể phường Thạch Bàn 29/03/2021
11/LT-UBND Lịch tuần 11/2021 của TTĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 15/03/2021
10/LT-UBND Lịch tuần 10/2021 của TTĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 08/03/2021
09/LT-UBND Lịch tuần 09/2021 của TTĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 01/03/2021
04/LT-UBND Lịch tuần 04/2021 của TTĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 26/02/2021
48/LT-IUBND Lịch tuần 48/2020 của TTĐU-HĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 25/02/2021
08/LT-UBND Lịch tuần 08/2021 của TTĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 20/02/2021
06/LT-UBND Lịch tuần 06/2021 của TT ĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 13/02/2021
07/LT-UBND Lịch tuần 07/2021 của TTĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 13/02/2021
03/LT-UBND Lịch tuần 03/2021 của TTĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 13/02/2021
05/LT-UBND Lịch tuần 05/2021 của TTĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 23/01/2021
02/LT-UBND Lịch tuần 02/2021 của TTĐU-TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 09/01/2021
47/LT-UBND Lịch tuần 47/2020 của Thường trực Đảng ủy -TTHĐND-UBND-UBMTTQ và các đoàn thể phường Thạch Bàn 16/11/2020