thông báo

Thông báo
Ngày đăng 04/03/2021 | 11:09

Về việc tuyên truyền phổ biến những quy định cơ bản về kê khai tài sản, thu nhập trong Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018

Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 04/12/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019. Theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập so với Luật PCTN năm 2005 (đã được sửa đổi năm 2007 và 2012) thì Luật PCTN năm 2018 quy định cụ thể, chặt chẽ hơn.

Ngày 25/02/2021, Thanh tra Thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 744/TTTP-PCTN về việc hướng dẫn triển khai công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Thanh tra Thành phố Hà Nội, UBND phường đã ban hành kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 01/3/2021 triển khai thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành, UBND phường đề nghị cán bộ công chức phường cần lưu ý các nội dung sau:

Xem toàn văn tại đây