thông báo

Thông báo
Ngày đăng 04/03/2021 | 20:50

Về việc công khai số điệnthoại, địachỉ thư điện tử về tiếp nhận thông tin đường dây nóng trên địa bàn phường Thạch Bàn

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

- Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

- Căncứ Luật Tố cáo năm 2018;

- Căn cứ Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 04/6/2018 của UBND quận Long Biên về việc ban hành tiêu chí chấm điểm Mô hình về hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc UBND các phường.

          UBND phường Thạch Bàn công khai số điện thoại, địa chỉ thư điện tử về tiếp nhận thông tin đường dây nóng trên địa bàn phường ThạchBàn.    Địa điểm công khai:

          - Tại trụ sở UBND phường nơi tiếp công dân.

          - Cổng thông tin điện tử của phường.

          - Tại nhà văn hóa các tổ dân phố

Xem chi tiết tại đây