Thông tin tuyên truyền

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17-3-1913 / 17-3-2023): Tướng Hai Mạnh - nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Ngày đăng 20/03/2023 | 10:51  | Lượt xem: 59
Trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy, chiến đấu, công tác trên nhiều chiến trường trọng điểm, suốt cuộc đời mình (93 tuổi đời, 76 tuổi Đảng), Đại tướng Chu Huy Mân đã đem hết ý chí, sức lực,...

Quyết tâm lớn của Đảng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ

Ngày đăng 20/03/2023 | 10:49  | Lượt xem: 63
Ngày 02/02/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị” (Quy định 96), thể hiện rõ những bước...

Củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Ngày đăng 20/03/2023 | 10:48  | Lượt xem: 60
Mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân luôn là nguồn sức mạnh to lớn, làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được đáng ghi nhận, thời...

Rà soát, sàng lọc đảng viên góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ

Ngày đăng 20/03/2023 | 10:46  | Lượt xem: 48
Uy tín, đạo đức, trí tuệ, tầm nhìn của Đảng được hiện thân trong đường lối, cương lĩnh, được cụ thể hóa thông qua nhận thức và hành động của các đảng viên. Bởi lẽ, sức mạnh của Đảng do sức mạnh của...

Đừng để thông tin chính thống... đi sau

Ngày đăng 20/03/2023 | 10:45  | Lượt xem: 46
Nếu không kịp thời cung cấp thông tin chính thống, chủ động định hướng dư luận thì sự nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng và đời sống xã hội sẽ mang đến nhiều hệ lụy khó lường.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi sử dụng mạng xã hội

Ngày đăng 20/03/2023 | 10:44  | Lượt xem: 25
Tiếp cận, sử dụng internet và mạng xã hội là quyền và nhu cầu chính đáng của mọi người dân, trong đó bao gồm đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên trên không gian mạng, bên cạnh những thông tin...

Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu (Tiếp theo và hết)

Ngày đăng 20/03/2023 | 10:43  | Lượt xem: 22
Từ việc hình thành nhận thức sâu sắc về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cần phải biến thành hành động cụ thể. Quá trình triển khai trên thực tế đòi hỏi mỗi cán bộ lãnh đạo phải phát huy...

Bác Hồ chỉ sợ lòng dân không yên

Ngày đăng 20/03/2023 | 10:42  | Lượt xem: 20
Trong di sản Hồ Chí Minh có những từ “sợ”, “lòng dạ”, “lòng dân”, “lương tâm”, “chính tâm”, “niềm tin”. Đáng chú ý nhất khi Người nói “chỉ sợ lòng dân không yên”.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023)

Ngày đăng 16/03/2023 | 08:50  | Lượt xem: 51
I. KHÁI QUÁT TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐỒNG CHÍ CHU HUY MÂN Đồng chí Chu Huy Mân, tên khai sinh là Chu Văn Ðiều, sinh ngày 17/3/1913 tại xã Yên Lưu, Tổng Yên Trường, Phủ Hưng...

Cần ban hành Nghị định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:38  | Lượt xem: 78
Câu chuyện về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm được dư luận đặc biệt quan tâm thảo luận tại nhiều diễn đàn khác nhau. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, vừa qua, Thủ...

Công tác xây dựng luận cứ khoa học đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:37  | Lượt xem: 76
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng luận cứ đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch, trước hết, cần coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, củng cố vững chắc...

75 năm Công an nhân dân thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:35  | Lượt xem: 73
1. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân ta kho tàng lý luận vô giá trên nhiều lĩnh vực, trong đó có những di huấn sâu sắc, toàn diện trên các mặt công tác,...

Ta đi giữa tình thương của Đảng

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:34  | Lượt xem: 72
Đảng ta sinh vào mùa Xuân, Xuân mang sức sống cho Đảng, Đảng đưa đất nước tới những “mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi”. Mùa xuân đó được hợp thành bởi những nhành xuân tươi đẹp, với những...

Phản bác các quan điểm sai trái của một số nước phương Tây về quyền con người ở Việt Nam

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:33  | Lượt xem: 75
Thời gian qua, một số nước phương Tây đã đưa ra các đánh giá, nhận định không đúng về quyền con người ở Việt Nam. Nhận diện và đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái này cần được đặc biệt coi...

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:31  | Lượt xem: 40
Sau 25 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện một...

Đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:29  | Lượt xem: 31
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, đường lối, chính sách nhằm thúc đẩy văn hóa phát triển. Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, thể...

Thực hiện đồng bộ "4 không" để phòng, chống tham nhũng hiệu quả

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:26  | Lượt xem: 34
Quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm "4 không" thì chắc chắn tham nhũng, tiêu cực sẽ được đẩy lùi, giảm nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Thành tựu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam qua hơn 35 năm đổi mới

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:25  | Lượt xem: 34
Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận cơ bản và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và là một trong các biện pháp để thực hiện mục tiêu xây dựng chủ...

Nhận diện và đấu tranh với quan điểm sai trái về sở hữu đất đai

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:24  | Lượt xem: 33
Lợi dụng việc toàn dân đang đóng góp ý kiến cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các thế lực xấu từ bên ngoài đã tăng cường chống phá.

Văn hóa Hồ Chí Minh - Văn hóa vì hạnh phúc của Nhân dân

Ngày đăng 13/03/2023 | 02:22  | Lượt xem: 37
Văn hóa Hồ Chí Minh là toàn bộ di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho dân tộc, cho mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. Văn hóa, tư tưởng và cuộc đời của Người là lấy hạnh phúc của...